Trung Quốc: Các nhà đầu tư tín thác vốn vượt 1,3 triệu trong nửa đầu năm 2022, cho thấy mức tăng trưởng ổn định nói chung

8 24 2022

Vào tối ngày 23 tháng 8, Công ty TNHH Đăng ký Tín thác Trung Quốc (sau đây gọi là "Ủy thác Trung Quốc") tiết lộ rằng tính đến hết nửa đầu năm 2022, tổng số nhà đầu tư ủy thác trong ngành ủy thác đạt 1.3326 triệu USD, tăng 5,64% so với đầu năm. Trong đó, có 1.278.800 nhà đầu tư cá nhân, tăng 5,54% so với đầu năm; có tổng số 2.138 nhà đầu tư là các tổ chức tài chính, giảm 16,84% so với đầu năm. Về nguồn vốn, các tổ chức tài chính vẫn là nguồn cấp vốn chính, nhưng quy mô và tỷ trọng đầu tư ngày càng thu hẹp.

Tính đến hết nửa đầu năm 2022, tỷ trọng đầu tư của các tổ chức tài chính, sản phẩm tài chính, doanh nghiệp phi tài chính và cá nhân vào quỹ tín thác hiện có lần lượt chiếm 29,79%, 26,68%, 17,75% và 25,78%.

Trung Quốc chỉ ra rằng dưới sự chỉ đạo của chính sách giảm tín nhiệm tài chính và kinh doanh kênh, quy mô nguồn vốn từ các tổ chức tài chính tiếp tục giảm. Báo cáo chỉ ra, quy mô đầu tư của các tổ chức tài chính giảm 10,88% so với đầu năm và 6,60% so với cuối quý I; tỷ trọng quy mô đầu tư giảm 3,28 điểm phần trăm so với đầu năm và 1,82 điểm phần trăm so với cuối quý I. Tỷ trọng quy mô đầu tư sản phẩm tài chính duy trì xu hướng tăng. Tỷ trọng đầu tư của các tổ chức và cá nhân khác tương đối ổn định.

Từ góc độ tín thác quỹ gia tăng, trong quý II năm 2022, quy mô tín thác quỹ đầu tư của các nhà đầu tư khác nhau là 706,251 tỷ nhân dân tệ, giảm 19,41% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đầu tư mới của các tổ chức tài chính, sản phẩm tài chính, tổ chức khác và cá nhân lần lượt chiếm 24,92%, 17,68%, 23,73% và 33,67%; đầu tư cá nhân là nguồn chính của các quỹ mới. So với cùng kỳ năm trước, quy mô đầu tư của các tổ chức tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ; quy mô của các sản phẩm tài chính và đầu tư cá nhân giảm đáng kể, với mức giảm lần lượt là 27,58% và 40,79%, cho thấy khẩu vị rủi ro của họ đã thay đổi theo từng giai đoạn; quy mô đầu tư của các tổ chức khác tăng 36,02% so với cùng kỳ.

Đánh giá về số lượng nhà đầu tư ủy thác vốn, mặc dù số lượng nhà đầu tư hiện tại đã đạt 1.332.600, tăng 5,64% so với đầu năm nhưng so với quý I chỉ tăng ròng 4.771, tức tăng 0,36% và tỷ lệ tăng trưởng hàng tháng đã giảm xuống đáng kể. Về phân loại, các tổ chức tài chính giảm 8,94% so với tháng trước; sản phẩm tài chính tăng 6,28% so với tháng trước; các tổ chức khác tăng 1,19% so với tháng trước; nhà đầu tư cá nhân tăng 0,22% so với tháng trước. Khác với mức tăng trưởng theo quý của những năm trước, tốc độ tăng trưởng của các nhà đầu tư cá nhân chậm lại trong quý hiện tại; so với đầu năm, tình hình tăng giảm của các tổ chức tài chính và sản phẩm tài chính thay đổi đáng kể, lần lượt giảm 16,84% và tăng 18,65%.

Yu Zhi, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Niềm tin Tài chính Yongyi, tin rằng theo số liệu, số lượng khách hàng đầu tư ủy thác quỹ ngày càng tăng, và phần tăng chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân. Mặt khác, thị trường quản lý tài sản nói chung vẫn đang mở rộng đáng kể và nhu cầu quản lý tài sản của các nhà đầu tư cá nhân nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tăng. Ngành ủy thác có môi trường thị trường bên ngoài tốt; việc cải thiện công ty tín thác đã củng cố đáng kể khả năng phát triển khách hàng của chính các công ty tín thác này.

Nguồn: nbd.com.cn

Phiên dịch: Panama1688 team