Quản lý danh sách khiếu nại dịch vụ

11 13 2020

Có 2 cách để xem các khiếu nại dịch vụ đã tạo:

1. Trang [Khiếu nại]: https://customer.panama1688.com/Complain

Trang danh sách khiếu nại liệt kê tất cả các khiếu nại ở các trạng thái [Tạo mới], [Đã tiếp nhận], [Từ chối xử lý], [Hoàn thành], [ Đã đóng ], [ Chờ hoàn thành], [Hủy]

2. Trang danh sách đơn hàng: khách hàng có thể lọc các đơn đang có khiếu nại (ở trạng thái Chờ tiêp nhận, Đang xử lý) 

Trân Trọng,                                                                                 

BQT Panama1688.com