Taobao thông báo điều chỉnh các quy định quản lý ký quỹ

2 2 2023

Vào ngày 1 tháng 2, Taobao.com đã đưa ra thông báo công khai về việc thay đổi số tiền cơ bản của "Quy định quản lý ký quỹ Taobao" có hiệu lực vào ngày 8 tháng 2.

Live in Hangzhou: Alibaba's Jack Ma - WSJ

Thông báo nêu rõ, để cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh của Taobao, giúp người bán phát triển nhanh chóng, giảm chi phí hoạt động của người bán, bảo vệ tốt hơn trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng và xây dựng trật tự kinh doanh lành mạnh và an toàn, Taobao dự định thực hiện "Thông số kỹ thuật quản lý ký quỹ của Taobao" sẽ được điều chỉnh. Thay đổi quy tắc được công bố vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 và sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 2 năm 2023.

Thông báo cho biết những điểm thay đổi chính là: điều chỉnh định nghĩa và cách tính hạn ngạch cơ bản; điều chỉnh tiêu chuẩn hạn ngạch đối với chủng loại hàng hóa.

Cụ thể, sau khi thay đổi "Quy định quản lý ký quỹ Taobao", số tiền cơ bản đề cập đến số lượng gian hàng theo cấp khác nhau của toàn bộ cửa hàng tương ứng với danh mục giao dịch cao hơn của người bán, là số tiền cơ bản của khoản ký gửi cần được ký gửi .

Nếu không có giao dịch nào sau khi người bán mở cửa hàng, số tiền cơ bản là 0 và không cần phải gửi số tiền ký gửi cơ bản trong thời gian này. Nếu ngày giao dịch đầu tiên xảy ra sau khi người bán mở cửa hàng, thì số tiền của các cấp khác nhau trong cấp độ giao dịch của toàn bộ cửa hàng tương ứng với loại giao dịch cao hơn vào ngày đó sẽ được sử dụng làm số tiền ký quỹ cơ bản. Vào ngày 6 hàng tháng, Taobao.com điều chỉnh số tiền ký quỹ dựa trên số lượng gian hàng theo cấp khác nhau thuộc danh mục giao dịch cao hơn của cửa hàng của người bán trong 30 ngày qua làm số tiền ký quỹ cơ bản. Nếu có một khoản nợ tiền gửi trong quá trình điều chỉnh số tiền, số tiền cơ bản của tháng này sẽ không thấp hơn số tiền cơ bản của tháng trước; nếu không có khoản nợ ký quỹ trong quá trình điều chỉnh số tiền, thì số tiền cơ bản của tháng này sẽ không cao hơn số tiền cơ bản của tháng trước.

"Quy định quản lý ký quỹ của Taobao" cho thấy số tiền ký quỹ đề cập đến tổng số tiền ký quỹ mà người bán cần ký gửi. Nó chủ yếu được tính toán dựa trên các yếu tố như đơn đặt hàng giao dịch của người bán, chủng loại hàng hóa, rủi ro vi phạm và trạng thái kích hoạt dịch vụ. Số tiền bảo lãnh bao gồm số tiền cơ bản, số tiền rủi ro và số tiền đặc biệt.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team