Taobao đã công bố những thay đổi trong quy tắc quản lý nhà bán hàng

2 16 2023

Taobao gần đây đã đưa ra thông báo về những thay đổi đối với "Quy tắc quản lý đối với mối quan hệ ràng buộc giữa tổ chức và các nhà bán hàng".

Regulators review Taobao | Companies | chinadaily.com.cn

Theo thông báo, để thúc đẩy tốt hơn sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái tổ chức phát sóng trực tiếp trên Taobao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả người phát sóng trực tiếp và tổ chức, chuẩn hóa trật tự giao dịch thị trường hợp tác và tạo môi trường thị trường lành mạnh, Taobao (Taobao Live) dự định điều chỉnh và cập nhật "Quy tắc quản lý mối quan hệ ràng buộc của tổ chức và nhà bán hàng". Các quy tắc được công bố vào ngày 9 tháng 2 năm 2023 và sẽ có hiệu lực vào ngày 17 tháng 2 năm 2023.

Thông báo cho thấy những điểm thay đổi chính là: Trong "Quy tắc quản lý mối quan hệ ràng buộc giữa tổ chức và nhà bán hàng" hiện có, nội dung mới liên quan đến ràng buộc/hủy ràng buộc giữa tổ chức và nhà bán hàng được thêm vào; các quy tắc mới mở rộng ngôn ngữ để giải thích hướng dẫn vận hành hủy ràng buộc của tổ chức và nhà bán hàng; điều chỉnh nội dung hiện có để giải thích các quy tắc leo thang và xử lý tranh chấp giữa tổ chức và nhà bán hàng; đồng thời cập nhật "Quy tắc quản lý nhà cung cấp dịch vụ khu vực" để thêm vai trò nhận dạng của nhà bán hàng.

Cụ thể, sau khi thay đổi, nền tảng của đại lý phát sóng trực tiếp của Taobao đề cập đến nền tảng cung cấp quản lý các điểm phát sóng trực tiếp, cung cấp phát sóng trực tiếp, phát sóng đại lý thương hiệu, quản lý người bán và các chức năng dịch vụ khác cho các tổ chức dịch vụ sinh thái thương mại điện tử nội dung và được cung cấp theo vai trò của tổ chức. Các dịch vụ khác nhau và các dịch vụ cụ thể tùy thuộc vào các dịch vụ thực tế được cung cấp bởi nền tảng của tổ chức.

Nhà bán hàng: Đề cập đến những người bán đã mở cửa hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như Taobao, Tmall, Fliggy, Tmall International, Ali Health và Taobao Live Store.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team