Tổng doanh thu thuần của Thương mại điện tử Baozun vào năm 2022 là 8,401 tỷ nhân dân tệ

4 3 2023

Thương mại điện tử Baozun gần đây đã công bố thông báo hiệu suất hàng năm cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.Trong cả năm 2022, tổng doanh thu thuần của thương mại điện tử Baozun sẽ là 8,401 tỷ nhân dân tệ, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, doanh thu dịch vụ là 5,756 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động là 33,3 triệu nhân dân tệ và 7,0 triệu nhân dân tệ vào năm 2021.

Trong cả năm 2022, lợi nhuận hoạt động phi GAAP của Baozun sẽ là 256,1 triệu nhân dân tệ và sẽ là 224,1 triệu nhân dân tệ vào năm 2021. Khoản lỗ ròng thuộc về cổ đông phổ thông của Baozun là 653,3 triệu nhân dân tệ và 219,8 triệu nhân dân tệ vào năm 2021. Lợi nhuận ròng phi GAAP phân bổ cho các cổ đông phổ thông của Baozun là 132,2 triệu nhân dân tệ và 199,6 triệu nhân dân tệ vào năm 2021. Lỗ ròng cơ bản và lỗ ròng pha loãng trên mỗi ADS thuộc về cổ đông phổ thông của Baozun đều là 10,69 nhân dân tệ, so với 3,05 nhân dân tệ vào năm 2021. Thu nhập ròng cơ bản và pha loãng trên mỗi ADS được phân bổ cho các cổ đông phổ thông của Baozun theo non-GAAP lần lượt là 2,16 nhân dân tệ và 2,13 nhân dân tệ, và 2,77 nhân dân tệ và 2,72 nhân dân tệ vào năm 2021.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tài sản hiện tại của Thương mại điện tử Baozun là khoảng 7,397 tỷ nhân dân tệ, giảm 19,6% so với khoảng 9,204 tỷ nhân dân tệ vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tỷ lệ thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn) của Tập đoàn là khoảng 2,0 lần (ngày 31 tháng 12 năm 2021: khoảng 1,9 lần).

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền, tiền bị hạn chế và các khoản đầu tư ngắn hạn của Baozun lần lượt là khoảng 2,144 tỷ nhân dân tệ, 101,7 triệu nhân dân tệ và 895,4 triệu nhân dân tệ. Ngày 31 tháng 12 năm 2021: 4,607 tỷ nhân dân tệ, 93,2 triệu nhân dân tệ và 0. Báo cáo tài chính chỉ ra rằng tổng tiền mặt giảm chủ yếu là do công ty mua lại 1,625% trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn vào năm 2024 trong năm 2022 với tổng trị giá 1,760 tỷ nhân dân tệ và mua lại cổ phần tích lũy trị giá 446,6 triệu nhân dân tệ. Được bù đắp một phần nhờ dòng tiền hoạt động mạnh hơn vào năm 2022.

Hướng tới tương lai, báo cáo tài chính chỉ ra rằng Baozun sẽ dựa vào công nghệ và nền tảng vận hành như một nền tảng thống nhất và sâu sắc để mở rộng dịch vụ và ranh giới thị trường. Baozun hiện có ba lĩnh vực kinh doanh là Baozun E-Commerce (BEC), Baozun Brand Management (BEC) và Baozun International (BZI). Thương mại điện tử Baozun vẫn là hoạt động kinh doanh cốt lõi và quản lý thương hiệu Baozun là lĩnh vực then chốt cho sự tăng trưởng và lợi nhuận trong ba năm tới và hơn thế nữa. Baozun International là động cơ phát triển lâu dài mà công ty sẽ cống hiến và khám phá trong tương lai.

 

Phiên dịch: Panama1688 Team